Algemene voorwaarden

info@messcherp.nl

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden worden de volgende begrippen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

 1. Messcherp: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MESSCHERP B.V., statutair gevestigd in (6136 EB) Sittard (L.), kantoorhoudende in Sittard, aan de Overhoven 47, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 82211981.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Messcherp.
 3. Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm en hoegenaamd ook, die Messcherp voor of ten behoeve van Opdrachtgever verricht. Dit zijn onder andere alle door Messcherp aangeboden trajecten, programma’s, workshops en sessies, op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden en de geleverde producten en diensten waaronder onder andere vormen van begeleiding of advisering, alles in de ruimste zin des woords, alsmede alle andere ten behoeve van de Opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een Overeenkomst, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever zijn verricht. Messcherp behoudt zich te allen tijde het recht voor wijzigingen of aanpassingen binnen de aangeboden trajecten, programma’s, workshops en sessies aan te brengen.
 4. Abonnement: het abonnement waarmee Opdrachtgever gebruik kan maken van de Diensten van Messcherp.
 5. Stippenkaart: de Overeenkomst die Opdrachtgever het recht geeft om een overeengekomen aantal lessen/trainingen op de Strippenkaart te gebruiken voor de Diensten van Messcherp.
 6. Overeenkomst: elke Overeenkomst, Abonnement, Strippenkaart en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Messcherp, alsmede voorstellen van Messcherp voor Diensten die door Messcherp aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en/of uitgevoerd door Messcherp waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
 7. Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die gebruik maakt van de Diensten van Messcherp.
 8. Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan de Diensten.
 9. Partij(en): Messcherp en Opdrachtgever.
 10. Schriftelijk: op papier of per e-mail.
 11. Digitaal: op de website www.messcherp.nl en/of in de Messcherp App.
 12. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
 13. Messcherp App: het platform (app of portal) waarop de Diensten van Messcherp worden aangeboden en waarop Opdrachtgever de Diensten kan afnemen.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

 1. De Voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod en alle Diensten van Messcherp en gelden voor elke Overeenkomst tussen Messcherp en Opdrachtgever c.q. Deelnemer. De Voorwaarden zijn dus ook van toepassing op de in de Messcherp App aangeboden Diensten.
 2. Deze Voorwaarden worden aan de Opdrachtgever (schriftelijk of digitaal) ter beschikking gesteld voordat de Overeenkomst wordt gesloten. Dat geldt ook voor de Messcherp App; bij het aanmaken van een profiel in de Messcherp App worden deze Voorwaarden aan Opdrachtgever c.q. Deelnemer ter beschikking gesteld.
 3. Eventuele afwijkingen van deze Voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van de Voorwaarden zonder voorbehoud en met uitsluiting van zijn eigen algemene voorwaarden. Aan een verwijzing naar de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever komt geen werking toe en Messcherp wijst de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk en integraal van de hand.
 5. Bij onderlinge strijdigheid van een bepaling uit de Offerte met een bepaling uit de Voorwaarden in die zin dat deze bepalingen niet naast elkaar kunnen bestaan, geldt de bepaling uit de Offerte. Ook een anderszins uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen overeengekomen bepaling die strijdig is met een bepaling uit de Voorwaarden gaat voor op die bepaling uit de Voorwaarden.
 6. Indien één of meer bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd zouden worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van toepassing. Messcherp en Opdrachtgever zullen nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
 7. Messcherp is bevoegd om de Voorwaarden te wijzigen. Messcherp zal Opdrachtgever over een dergelijke wijziging schriftelijk informeren met vermelding van de ingangsdatum en onder toezending van de gewijzigde algemene voorwaarden. Vanaf de ingangsdatum zijn de gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing en is Opdrachtgever daaraan gebonden. Dit geldt ook voor reeds bestaande overeenkomsten.

Artikel 3. Aanbod en tarieven

 1. Alle door Messcherp gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk en/of digitaal uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. Messcherp is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 (dertig) dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven. Niettemin heeft Messcherp het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever te weigeren om een voor Messcherp gegronde reden.
 3. Indien de aanvaarding – al dan niet op ondergeschikte punten – afwijkt van het in de Offerte opgenomen aanbod, is Messcherp daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Messcherp anders aangeeft.
 4. Een samengestelde prijsopgave in de Offerte verplicht Messcherp niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. De prijzen in de Offertes zijn in euro’s, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder reis-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 6. Wanneer bij het opstellen van de begroting in de Offerte bepaalde kosten of kostenposten niet zijn te overzien, doordat deze bijvoorbeeld afhankelijk zijn van de voortgang van het project of van prijsopgaven van derden of anderszins niet met zekerheid zijn te voorspellen, kunnen deze pro memorie worden opgenomen. De doorberekening daarvan geschiedt dan achteraf en in redelijkheid en in overleg met Opdrachtgever.
 7. Alle Offertes gaan vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.
 8. De in de Messcherp App aangeboden Diensten kunnen enkel in de Messcherp App worden geboekt voor de in de Messcherp App genoemde prijs.

Artikel 4. Betaling

 1. Nadat de Offerte door Opdrachtgever is goedgekeurd factureert Messcherp het geoffreerde bedrag ineens en vooraf, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Betaling dient te geschieden via overboeking op het op de factuur vermelde bankrekeningnummer, ten name van Messcherp, onder vermelding van het factuurnummer in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. Messcherp hanteert een betalingstermijn van 14 (veertien) dagen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen of er sprake is van een boeking in de Messcherp App.
 4. De Diensten die in de Messcherp App worden aangeboden dient Opdrachtgever c.q. Deelnemer bij het boeken daarvan vooraf te betalen. Messcherp stuurt een betaallink via e-mail naar Opdrachtgever c.q. Deelnemer. Deze betaallink is 30 (dertig) minuten geldig. Als de betaling is gelukt, is de boeking door Opdrachtgever c.q. Deelnemer definitief.
 5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 (een) maand kan Messcherp de verschuldigde kosten periodiek bij Opdrachtgever in rekening brengen.
 6. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 (veertuin) dagen, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Indien Opdrachtgever na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Messcherp de vordering uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
 7. In het geval van liquidatie, faillissement, toelating van Opdrachtgever tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van Messcherp op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5. Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod van Messcherp schriftelijk of digitaal heeft aanvaard.
 2. Messcherp is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De Overeenkomst is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Artikel 6. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Messcherp zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Messcherp kan niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat. Alle verplichtingen van Messcherp voortvloeiende uit de Overeenkomst zijn inspanningsverplichtingen.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Messcherp het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden en de hieraan verbonden kosten door te berekenen aan Opdrachtgever. Artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Messcherp aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Messcherp worden verstrekt.

Artikel 7. Duur en beëindiging

 1. De Overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd. Artikel 7:408 BW is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Als (een onderdeel van) de Overeenkomst een abonnement betreft, dan kan niet worden opgezegd in de overeengekomen periode. Na het verstrijken van de overeengekomen periode wordt de Overeenkomst, indien deze niet een maand voor het verstrijken van deze periode met een opzegtermijn van een maand is opgezegd, stilzwijgend verlengd. Opdrachtgever kan de Overeenkomst dan opzeggen met een opzegtermijn van één maand.
 3. Vanwege de aard van de Diensten die in de Messcherp App kunnen worden afgenomen is annuleren van geboekte Diensten en restitutie van het betaalde bedrag niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties, zoals ziekte, kan Opdrachtgever c.q. Deelnemer contact opnemen met Messcherp. Messcherp zal dan samen met Opdrachtgever c.q. Deelnemer zoeken naar een passende oplossing, voor zover mogelijk. Deze oplossing is dan gelegen in het verplaatsen van de geboekte Dienst (zoals een workshop of training).

Artikel 8. Opschorting en ontbinding

 1. Indien een van de partijen een verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt, dan is de wederpartij bevoegd de nakoming van zijn daartegenover staande verplichtingen op te schorten, mits de nietnakomende partij hiervan vooraf schriftelijk (aangetekend) in kennis is gesteld. In geval van gedeeltelijke of niet behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegelaten, voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 2. De partij die verplicht is als eerste te presteren is bevoegd de nakoming van zijn verplichting op te schorten, indien na het sluiten van de Overeenkomst te zijner kennis gekomen omstandigheden hem goede grond geven te vrezen dat de wederpartij zijn daartegenover staande verplichtingen niet zal nakomen, mits de niet-nakomende partij hiervan vooraf schriftelijk (aangetekend) in kennis is gesteld. De opschorting is slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 3. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig of niet volledig aan Messcherp zijn verstrekt overeenkomstig artikel 4.3 van de Voorwaarden, heeft Messcherp het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Indien er sprake is van een tekortkoming van een partij in de nakoming van een van zijn verplichtingen uit deze Overeenkomst, zal de wederpartij deze partij schriftelijk (aangetekend) in gebreke stellen en een redelijke termijn stellen waarbinnen die partij alsnog zijn verplichting kan nakomen. Indien ook binnen deze termijn tekort wordt geschoten in de nakoming, heeft de wederpartij de bevoegdheid om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt, alles onverminderd het wettelijk recht om vergoeding van de geleden schade te vorderen.
 5. Elk der partijen kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk (aangetekend) ontbinden indien de wederpartij – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien het faillissement van de wederpartij is uitgesproken, indien op de wederpartij de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is verklaard of indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Messcherp is wegens een ontbinding op grond van dit lid nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden.
 6. Indien de Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in lid 4 reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij de Opdrachtgever bewijst dat Messcherp ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Messcherp vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Messcherp is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Messcherp. Daarvan is sprake indien Messcherp niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Messcherp is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Messcherp is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Messcherp kenbaar behoorde te zijn.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Messcherp voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke schade aan Opdrachtgever toerekenbaar is.
 4. Indien Messcherp aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal éénmaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekering van Messcherp in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 5. Messcherp is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. De in de Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld zijdens Messcherp.

Artikel 10. Juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever c.q. Deelnemer draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie en/of bescheiden, in welke vorm dan ook, die zij aan Messcherp verstrekt in het kader van de Overeenkomst. Dat geldt ook voor de gegevens die derden over Opdrachtgever c.q. Deelnemer aan Messcherp hebben verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Diensten.
 2. Opdrachtgever c.q. Deelnemer vrijwaart Messcherp van elke aansprakelijkheid als gevolg van het niet of niet tijdig nakomen van verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en of bescheiden.
 3. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Messcherp verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 11. Intellectuele eigendom

 1. Messcherp is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten die Messcherp aan Opdrachtgever heeft verstrekt in het kader van de Overeenkomst. Daarmee wordt ook, maar niet uitsluitend, bedoeld: testen, readers, rapportages, adviezen, modellen, trainingen, lezingen, workshops, oefenmateriaal en andere softwareprogramma’s.
 2. Opdrachtgever mag alleen gebruik maken van deze producten in het kader van de Diensten. Om de producten op een andere manier te gebruiken dan wel te vermenigvuldigen, zal Opdrachtgever vooraf toestemming moeten vragen aan Messcherp. Alleen als Messcherp uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gegeven, mogen de producten op een andere manier worden gebruikt.
 3. Messcherp heeft het recht om de kennis, die zij heeft opgedaan tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, voor andere doeleinden te gebruiken. Hierbij zorgdragend dat er geen vertrouwelijke informatie aan derden wordt doorgegeven en mits de kennis niet te herleiden valt tot Opdrachtgever.
 4. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten voordoet.

Artikel 12. Vertrouwelijkheid en geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Dat is enkel anders indien partijen dit schriftelijk anders zijn overeengekomen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. De geheimhoudingsverplichting geldt in ieder geval voor informatie die Opdrachtgever met Messcherp deelt in een sessie of training. Messcherp betracht steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfs- en persoonsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt. De geheimhoudingsverplichting geldt bovendien voor door Messcherp opgestelde adviezen, rapportages, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden.
 3. Indien Messcherp op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Messcherp zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is Messcherp niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.
 4. De geheimhoudingsverplichting leggen Messcherp en Opdrachtgever ook op aan de door hen in te schakelen derden.

Artikel 13. Overmacht

 1. Messcherp is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, als zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht wordt in de Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Messcherp geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Messcherp niet in staat is de verplichtingen na te komen, zoals, maar niet beperkt tot: i) overmacht van toeleveranciers van Messcherp, ii) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk en/of telecommunicatiefaciliteiten, iii) overheidsmaatregelen, iv) ziekte van medewerkers van Messcherp of door haar ingeschakelde adviseurs/trainers, v) gebrekkigheid van programmatuur.
 3. Messcherp heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Messcherp haar verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Dat geldt ook voor de werkzaamheden die Messcherp reeds heeft uitgevoerd. Messcherp is niet verplicht om aan Opdrachtgever eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door deze ontbinding te vergoeden.

Artikel 14. Privacy

 1. Messcherp gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever c.q. Deelnemer en zal deze slechts volgens de geldende regelgeving gebruiken. De wijze waarop heeft Messcherp opgenomen in haar privacyverklaring die zij digitaal ter beschikking heeft gesteld. Op verzoek van de betrokkende zal Messcherp de betrokkene hierover informeren.

Artikel 15. Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Messcherp of anderszins klachten heeft over de uitvoering van de Diensten, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen zeven (7) kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten dienen schriftelijk te worden gemeld via info@messcherp.nl met als onderwerp ‘’Klacht’’.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Messcherp de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Klachten die niet schriftelijk en tijdig als omschreven in lid 1 van dit artikel zijn ingediend, worden niet door Messcherp in behandeling genomen.
 4. Messcherp zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven (7) kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 5. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.
 6. Iedere vordering van Opdrachtgever op Messcherp verjaart door verloop van een (1) jaar na afronding van de opdracht c.q. einde van de Overeenkomst.

Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 1. De rechtsverhouding tussen partijen wordt beheerst door het Nederlandse recht.
 2. De rechter van de rechtbank Limburg, locatie Maastricht, is exclusief bevoegd om van alle geschillen tussen partijen kennis te nemen, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.